Del på

Miljø og innovasjon - våre kjerneverdier

Hva betyr det å ha miljø som kjerneverdi?
En av Norleds verdier er å være dynamisk. Med det betyr det at vi skal finner banebrytende og miljøvennlige løsninger. Vi skal være fremsynte og endringsdyktige. Norled har et viktig samfunnsoppdrag knyttet til infrastruktur og transport av mennesker og varer, og vi har alltid engasjert oss i muligheter og utfordringer. Da vi ble startet på 1850-tallet var utfordringen å binde by og land bedre sammen, slik at alle fikk ta del i utviklingen. Norled bidro med nye fartøystyper som gav en regularitet man kunne stole på. I dag er utfordringen å sikre et velfungerende transportsystem, samtidig som utslippene reduseres drastisk. Igjen er det behov for nye løsninger, og igjen går vi foran. Vi tenker miljø i alt vi gjør – fra design og bygging av nye fartøyer, til daglig drift med miljøvennlig navigasjon og kloke innkjøp

Utvikling av nullutslippsløsninger
Sammen med noen av de beste teknologimiljøene i verden har Norled utviklet ny teknologi som reduserer utslippene fra vår bransje drastisk. Vår ambisjon er å kutte utslippene fra den norske ferjeflåten etter hvert som nye fartøy fases inn. På lange samband ser vi at hydrogen er best egnet, mens på korte samband setter vi inn batteriferjer som tar vekk 100 prosent av lokale utslipp. Norled var først i verden med en helt utslippsfri ferje basert på batteriteknologi med MF Ampere i 2015. Samtidig har vi satt i drift hurtigbåter som bruker mindre drivstoff. Siden ikke alle ferjene kan skiftes ut samtidig, prøver vi også ut løsninger som kan få ned utslippene fra de gamle dieselferjene.

Bærekraft hos våre leverandører
Norled arbeider med miljøvennlige innkjøp og ønsker å redusere unødvendige innkjøp. Hensikten med miljøvennlige anskaffelser er å redusere belastningen for den ansatte og på miljøet. Ved valg og innkjøp av varer og tjeneste forsikrer vi oss om at varene tilfredsstiller de krav som selskapet og myndigheter setter med hensyn til standardisering, miljø og kvalitet. Vi vurderer også om kravene til produktet understøtter Norleds miljømål. Ved kontraktsinngåelse med leverandører skal tilgjengelighet, frakt, miljøsertifiseringer og omfang av produkter og varer vektlegges. Vi gjør jevnlig en
evaluering av våre leverandører hvor disse elementene gjennomgås. Norled følger også statistikk for fraværsskade hos våre leverandører tett og går i dialog om utviklingen er negativ.

Norled og FNs bærekraftsmål
Norled og FNs bærekraftsmål FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norled vil jobbe med en total vurdering av alle bærekraftsmål med videre plan for konkret oppfølging og måling gjennom et større internt prosjekt i 2021.

 


Publisert: 24-06-2021