Norled med fokus på miljø

Hvordan Norled jobber med miljø

Miljøpolitikk:

Norled arbeider for å kontinuerlig forbedre miljøet og forebygge forurensning fra egen virksomhet og tjenestene vi leverer.

  • Vi forplikter oss til å arbeide for å redusere belastning på miljøet til sjø og land i alle faser av selskapets drift.
  • Vi skaper en levende kultur for miljøvennlige holdninger hvor økt bevissthet rundt egen miljøpåvirkning og innsats reduserer miljømessige fotavtrykk.
  • Vi sikrer gode rutiner for reduksjon av avfall samt avfallssortering i henhold til krav.
  • Vår kompetanse om egen miljøpåvirkning nyttes systematisk til å forbedre egen innsats for å sikre bærekraftige og robuste leveranser.
  • Vi har identifisert utslipp til luft som et vesentlig miljøaspekt og jobber aktivt med teknologimiljøer for å utvikle teknologi som kan redusere utslipp til luft.

Selskapet skal tilfredsstille krav i miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015.

 

Miljømål:

Ved drift og operasjon av fartøyene skal vi ha fokus på skadelige miljøpåvirkninger fra vår drift.
For å oppnå reduksjon i skadelige miljøpåvirkninger skal dette omfatte alt fra design og bygging av nye fartøyer, til sikker drift med miljøvennlige- operasjon, arbeidsprosesser og innkjøp.

Overordnede miljømål:

  • Være ledende på "energigjerrig" drift av ferjer og hurtigbåter
  • Minimere utslipp av skadelige stoffer, dette omfatter utslipp av CO2, NOX, CH4 (metan) og SOx
  • Bli et netto-nullutslippsselskap innen 2040 
  • Ved innkjøp av varer og tjenester skal det være en betydelig vektlegging av miljøvennlige innkjøp
  • Bruke samarbeidspartnerne for å identifisere og benytte gode og nyskapende teknologiske løsninger