Norled med fokus på miljø

Norled har de senere årene hatt stor fokus på miljø. Dette har så langt gitt seg utslag i bygging av 1 batteriferje til sambandet Lavik - Oppedal, 2 gassferjer til sambandet Stavanger - Tau, 3 gass-passasjerferjer i trafikk i indre Oslofjord. Likeledes er det de siste årene bygget 10 hurtigbåter i carbonfiber som har erstattet eldre hurtigbåter, dette har samlet ført til betydelig reduksjon av utslipp av skadelige klimagasser til luft.

I samarbeid med NHO Sjøfart er Norled engasjert i utarbeidelse av miljøkriterier for drift av ferjer og hurtigbåter.

Les mer om miljøsatsningen på NHO Sjøfart sine nettsider.

 

Miljøpolitikk:

Vi forplikter oss til å arbeide for å redusere utslipp av skadelige stoffer til luft og sjø, redusere mengde avfall, samt selskapets energiforbruk pr. passasjer-kjøretøy (PBE) KM. Vi skal arbeide kontinuerlig med å bli bedre og å forebygge forurensning fra vår egen virksomhet og tjenestene vi leverer. Det er Norled sin målsetting å ha kunnskap om egen miljøpåvirkning og systematisk nytte kunnskapen til kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen.

Ved valg av teknologi og operasjonsmønster for fartøyene skal dette i størst mulig grad være slik tilpasset at energiforbruket blir minst mulig. Gjennom opplæring og samarbeid skal selskapets ansatte oppfordres til å ha et aktivt miljøengasjement.

Selskapet skal tilfredstille krav i miljøstandarden ISO 14001:2015.

 

Miljøaspekter:

Med miljøaspekter menes del av organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester som kan innvirke på miljøet. Miljøaspekter defineres ut i fra miljørisiko, et vesentlig miljøaspekt er et aspekt som har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning.

Det er en målsetting at Norled skal ha god kunnskap om egen miljøpåvirkning og skal systematisk nytte kunnskapen til kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen.

For å fastslå hvilke miljøaspekter som har eller kan ha vesentlig påvirkning på miljøet er det gjennomført en skjønnsmessig vurdering av Norled sin virksomhet. Vurderinger er utført av personell med faglig, praktisk og operasjonell kompetanse om miljøvern, og drift av ferjer og hurtigbåter.

Vesentlige miljøaspekter:
Miljøskadeklider til luft er vurdert å ha vesentlig påvirkning på miljøet.

Vi forplikter oss til kontinuerlig oppfølging og forbedring innenfor de mest signifikante miljøaspektene selskapet har definert.

 

Miljømål:

Ved drift og operasjon av fartøyene skal vi ha fokus på skadelige miljøpåvirkninger fra vår drift.
For å oppnå reduksjon i skadelige miljøpåvirkninger skal dette omfatte alt fra design og bygging av nye fartøyer, til sikker drift med miljøvennlige- operasjon, arbeidsprosesser og innkjøp.

Overordnede miljømål:

  • Være ledende på "energigjerrig" drift av ferjer og hurtigbåter
  • Minimere utslipp av skadelige stoffer til luft pr. passasjer-kjøretøy KM, dette omfatter utslipp av CO2, NOX, CH4 og SO2
  • Minimere utslipp av skadelige stoffer til sjø pr. passasjer-kjøretøy KM
  • Ved innkjøp av varer og tjenester skal det være en betydelig vektlegging på miljøvennlige innkjøp
  • Bruke samarbeidspartnerne for å identifisere og benytte gode og nyskapende teknologiske løsninger

 


Publisert: 26-11-2014