Norled med fokus på miljø

Norled har de senere årene hatt stor fokus på miljø. Dette har så langt gitt seg utslag i bygging av 1 batteriferje til sambandet Lavik - Oppedal, 2 gassferjer til sambandet Stavanger - Tau, 3 gass-passasjerferjer i trafikk i indre Oslofjord. Likeledes er det de siste årene bygget 10 hurtigbåter i carbonfiber som har erstattet eldre hurtigbåter, dette har samlet ført til betydelig reduksjon av utslipp av skadelige klimagasser til luft.

I samarbeid med NHO Sjøfart er Norled engasjert i utarbeidelse av miljøkriterier for drift av ferjer og hurtigbåter.

Les mer om miljøsatsningen på NHO Sjøfart sine nettsider.

 

Miljøpolitikk:

Norled arbeider for å kontinuerlig forbedre miljøet og forebygge forurensning fra egen virksomhet og tjenestene vi leverer.

  • Vi forplikter oss til å arbeide for å redusere belastning på miljøet til sjø og land i alle faser av selskapets drift.
  • Vi skaper en levende kultur for miljøvennlige holdninger hvor økt bevissthet rundt egen miljøpåvirkning og innsats reduserer miljømessige fotavtrykk.
  • Vi sikrer gode rutiner for reduksjon av avfall samt avfallssortering i henhold til krav.
  • Vår kompetanse om egen miljøpåvirkning nyttes systematisk til å forbedre egen innsats for å sikre bærekraftige og robuste leveranser.
  • Vi har identifisert utslipp til luft som et vesentlig miljøaspekt og jobber aktivt med teknologimiljøer for å utvikle teknologi som kan redusere utslipp til luft.

Selskapet skal tilfredsstille krav i miljøstandarden NS-EN ISO 14001:2015.

 

Miljøaspekter:

Med miljøaspekter menes del av organisasjonens aktiviteter, produkter og tjenester som kan innvirke på miljøet. Miljøaspekter defineres ut i fra miljørisiko, et vesentlig miljøaspekt er et aspekt som har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning.

Det er en målsetting at Norled skal ha god kunnskap om egen miljøpåvirkning og skal systematisk nytte kunnskapen til kontinuerlig forbedring av miljøinnsatsen.

For å fastslå hvilke miljøaspekter som har eller kan ha vesentlig påvirkning på miljøet er det gjennomført en skjønnsmessig vurdering av Norled sin virksomhet. Vurderinger er utført av personell med faglig, praktisk og operasjonell kompetanse om miljøvern, og drift av ferjer og hurtigbåter.

Vesentlige miljøaspekter:
Miljøskadeklider til luft er vurdert å ha vesentlig påvirkning på miljøet.

Vi forplikter oss til kontinuerlig oppfølging og forbedring innenfor de mest signifikante miljøaspektene selskapet har definert.

 

Miljømål:

Ved drift og operasjon av fartøyene skal vi ha fokus på skadelige miljøpåvirkninger fra vår drift.
For å oppnå reduksjon i skadelige miljøpåvirkninger skal dette omfatte alt fra design og bygging av nye fartøyer, til sikker drift med miljøvennlige- operasjon, arbeidsprosesser og innkjøp.

Overordnede miljømål:

  • Være ledende på "energigjerrig" drift av ferjer og hurtigbåter
  • Minimere utslipp av skadelige stoffer, dette omfatter utslipp av CO2, NOX, CH4 og SO2
  • Minimere utslipp av skadelige stoffer 
  • Ved innkjøp av varer og tjenester skal det være en betydelig vektlegging på miljøvennlige innkjøp
  • Bruke samarbeidspartnerne for å identifisere og benytte gode og nyskapende teknologiske løsninger

 


Publisert: 26-11-2014