Forskrift ferjetransport

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mars 2003 med hjemmel i forskrift av 26. mars nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 32, jf. Lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) §3, § 33 og § 35.

Sist revidert 13. juni 2018

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder transport med ferje i riksvegsamband, og når slik ferje anløper ferjeleie utenfor riskvegnettet. Forskriften gjelder også på ferje i fylkesvegsamband og kommunale samband når vedtak om dette er truffet av kompetente myndighet.

§ 2 Vognførers ansvar

Fører av motorvogn som er eller skal om bord på ferje plikter å følge ferjemannskapets anvisninger og skilting ved ferjeleiet og om bord i ferjen. Videre pålegges vogn føreren å meddele til ferjens mannskap eventuelle feil eller mangler ved kjøretøyet eller egenskaper ved lasten, som kan representere en sikkerhetsrisiko om bord.

§ 3 Fortrinnsrett

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn
av stuings- og vekthensyn. Ferjefører eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige
ulemper for mange andre som skal med ferje.

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og elektrisitetsvesenets feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på retur.

Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferje-avgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på uoppsettelig tjenestereise. Regionvegkontoret kan for enkelttransporter gi fortrinnsrett til andre i særlige unntakstilfeller. Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, bestemmer ferjefører eller den denne bemyndiger hvem som er meste berettiget.

Livsviktige transporter skal alltid gå foran.

§ 4 Ombord- og ilandkjøring

Om bord- og ilandkjøring skal bare skje på signal. Normalt kan passasjerene sitte i bilene. Når det er fastsatt ved oppslag på land og/eller om bord at passasjerene ikke kan sitte i kjøretøyene under om bord- og ilandkjøring, skal ferjefører eller den denne bemyndiger nekte ombordkjøring hvis påbudet ikke etterkommes.

Det er ikke tillatt å stå eller gå mellom kjøretøy når ferjen legger til kai. Busser og vogntog på over 10 meter, lastebiler med tillatt totalvekt over 12.000 kg og kjøretøy med en høyde over 2,5 meter kan gis adgang til å kjøre om bord først når disse samtidig kjører sist i land.

§ 5 Overfart

Fra kjøretøyet er parkert om bord til ferjen har lagt til kai er det sjåførens ansvar å sørge for at motoren er avslutt og at parkingsbremsene og laveste gir er koplet inn. Hvis ikke annet er fastsatt ves oppslag om bord kan personer oppholde seg i kjøretøy under overfarten. Det er forbudt å røyke på dekk og i bilene, samt å bruke ild, fylle bensin, olje eller annen brennbar væske.

§ 6 Rusmidler

Ferjefører eller de denne bemyndiger, kan nekte å medta reisende som er synlig beruset.

§ 7 Reisebevis/billett

Rett til befordring fås ved å ha gyldig reisebevis. Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig reisebevis. Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og skal forevises ved kontroll. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig reisebevis, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkommende distanse. Summen av takst og tilleggstakst skal likevel være minst 750 kr for passasjerer og 2.000 kr for kjøretøy. Oppgjør kan skje ved belastning av verdikort eller ved ekstra klipp i sonekort. Antallet klipp bestemmes etter følgende beregning: Samlet beløp å betale dividert med betalt nettopris pr. klipp, avrundet oppover til nærmeste hele klipp.

§ 8 Annet regelverk

For transport av farlig gods og sikkerhet om bord for øvrig gjelder Sjøfartsdirektoratets forskrifter. For takster, tilleggstakster og moderasjoner mv. vises til Riksregulativet for ferjetakster.

§ 9 Ikrafttreden m.m

Forskrift trer i kraft 1. april 2003. Samtidige oppheves Samferdselsdepartementets forskrift av 16. desember nr. 961 om befordringsvedtekt for transport med ferjer i riksvegsamband. Særskilt fortrinnsrett som er gitt i medhold av nevnte forskrift gjelder for den tid som er fastsatt. Forskriften skal slås opp på godt synlig sted om bord i ferjen og ved ferjeleiet.

Forskrift ferjetransport